Saturday, April 19, 2008

திபெத்: பொருளாதாரமும் ஜனநாயகமும்

திபெத்தில் நடப்பது பற்றி "ல‌ண்டன் புத்தக ஆய்வு" (London Review of Books) எனும் ஜர்னலில் ஒரு கட்டுரை வெளியாகியுள்ளது.

இந்த கட்டுரையின் பிற்பாதி சிந்தனையைத் தூண்டுவதாக உள்ளது. பொருளாதாரவளர்ச்சி பெற்ற நாட்டில் ஜனநாயகம் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டால் அது செழித்தோங்கும். அதாவது எல்லா தரப்பு மக்களுக்குமான ஜனநாயகம். இல்லாவிட்டால், குடிமக்களில் பெரும்பான்மையான மக்களின் நலம் மட்டுமே பாதுகாக்கப்படும் என்று கூறுகிறது.

இதன் முற்பாதியில், திபெத் பற்றியும், அதனை ஆளுவற்கு சீனா எவ்வாறு உரிமையைப் பெற்றுள்ளது என்றும், சீனாவின் பொதுவுடைமை ஆட்சியாளர்கள் கைப்பற்றுவதற்கு முன்பு அங்கு நிகழ்ந்து வந்த வர்க்க ஏற்றத்தாழ்வுகள் பற்றியும், சீனா கைப்பற்றியவுடன், அங்கு மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்து இருப்பது பற்றியும் தெரிவிக்கிறது.

மேலும் வெகுஜன ஊடகங்கள் தெரிவிப்பது போலல்லாமல், திபெத்தியர்கள் ஒன்றும் அகிம்சைவாதிகள் அல்லர் என்றும், சீனாவின் தற்போதைய உத்தி படை பலத்தை மையமாகக் கொண்டதில்லை என்றும், அது கலாச்சார ஒருங்கினைப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது என்றும் கூறுகிறது.

( இந்த கட்டுரை வெளியாகியுள்ள ஜர்னல் ஆகிய "லண்டன் புத்தக ஆய்வு" பற்றி ஒரு குறிப்பு. மேற்கத்திய சித்தாந்தத்தினை ஒத்ததாக இல்லாத காரணத்தினாலோ அல்லது மேற்கத்திய நாடுகளின் அரசியல் நிலைக்கு எதிர் கருத்து கொண்டிருந்ததனாலோ மேற்கத்திய நாடுகளில் புகழ்பெற்ற ஜர்னல்களில் வெளியிட முடியாமல் தவிர்க்கப் பட்ட பல கட்டுரைகளை இந்த ஜர்னல் வெளியிட்டுள்ளது. அது இஸ்ரேல் பற்றியதாக இருந்தாலும் சரி, டார்ஃபர் பற்றியதாக இருந்தாலும் சரி.). அந்த கட்டுரை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ( நன்றி : Fanonite)

In a letter to the London Review of Books Slavoj Žižek dispels media myths about Tibet.

The media imposes certain stories on us, and the one about Tibet goes like this. The People’s Republic of China, which, back in 1949, illegally occupied Tibet, has for decades engaged in the brutal and systematic destruction not only of the Tibetan religion, but of the Tibetans themselves. Recently, the Tibetans’ protests against Chinese occupation were again crushed by military force. Since China is hosting the 2008 Olympics, it is the duty of all of us who love democracy and freedom to put pressure on China to give back to the Tibetans what it stole from them. A country with such a dismal human rights record cannot be allowed to use the noble Olympic spectacle to whitewash its image. What will our governments do? Will they, as usual, cede to economic pragmatism, or will they summon the strength to put ethical and political values above short-term economic interests?

There are complications in this story of ‘good guys versus bad guys’. It is not the case that Tibet was an independent country until 1949, when it was suddenly occupied by China. The history of relations between Tibet and China is a long and complex one, in which China has often played the role of a protective overlord: the anti-Communist Kuomintang also insisted on Chinese sovereignty over Tibet. Before 1949, Tibet was no Shangri-la, but an extremely harsh feudal society, poor (life expectancy was barely over 30), corrupt and fractured by civil wars (the most recent one, between two monastic factions, took place in 1948, when the Red Army was already knocking at the door). Fearing social unrest and disintegration, the ruling elite prohibited industrial development, so that metal, for example, had to be imported from India.

Since the early 1950s, there has been a history of CIA involvement in stirring up anti-Chinese troubles in Tibet, so Chinese fears of external attempts to destabilise Tibet are not irrational. Nor was the Cultural Revolution, which ravaged Tibetan monasteries in the 1960s, simply imported by the Chinese: fewer than a hundred Red Guards came to Tibet. The youth mobs that burned the monasteries were almost exclusively Tibetan. As the TV images demonstrate, what is going on now in Tibet is no longer a peaceful ‘spiritual’ protest by monks (like the one in Burma last year), but involves the killing of innocent Chinese immigrants and the burning of their stores.

It is a fact that China has made large investments in Tibet’s economic development, as well as its infrastructure, education and health services. To put it bluntly: in spite of China’s undeniable oppression of the country, the average Tibetan has never had such a high standard of living. There is worse poverty in China’s western rural provinces: child slave labour in brick factories, abominable conditions in prisons, and so on.

In recent years, China has changed its strategy in Tibet: depoliticised religion is now tolerated, often even supported. China now relies more on ethnic and economic colonisation than on military coercion, and is transforming Lhasa into a Chinese version of the Wild West, in which karaoke bars alternate with Buddhist theme parks for Western tourists. In short, what the images of Chinese soldiers and policemen terrorising Buddhist monks conceal is a much more effective American-style socio-economic transformation: in a decade or two, Tibetans will be reduced to the status of Native Americans in the US. It seems that the Chinese Communists have finally got it: what are secret police, internment camps and the destruction of ancient monuments, compared with the power of unbridled capitalism?

One of the main reasons so many people in the West participate in the protests against China is ideological: Tibetan Buddhism, deftly propagated by the Dalai Lama, is one of the chief points of reference for the hedonist New Age spirituality that has become so popular in recent times. Tibet has become a mythic entity onto which we project our dreams. When people mourn the loss of an authentic Tibetan way of life, it isn’t because they care about real Tibetans: what they want from Tibetans is that they be authentically spiritual for us, so that we can continue playing our crazy consumerist game. ‘Si vous êtes pris dans le rêve de l’autre,’ Gilles Deleuze wrote, ‘vous êtes foutu.’ The protesters against China are right to counter the Beijing Olympic motto -– ‘One World, One Dream’ –- with ‘One World, Many Dreams’. But they should be aware that they are imprisoning Tibetans in their own dream.

The question is often asked: given the explosion of capitalism in China, when will democracy assert itself there, as capital’s ‘natural’ political form of organisation? The question is often put another way: how much faster would China’s development have been if it had been combined with political democracy? But can the assumption be made so easily? In a TV interview a couple of years ago, Ralf Dahrendorf linked the increasing distrust of democracy in post-Communist Eastern Europe to the fact that, after every revolutionary change, the road to new prosperity leads through a ‘vale of tears’. After socialism breaks down the limited, but real, systems of socialist welfare and security have to be dismantled, and these first steps are necessarily painful. The same goes for Western Europe, where the passage from the welfare state model to the new global economy involves painful renunciations, less security, less guaranteed social care. Dahrendorf notes that this transition lasts longer than the average period between democratic elections, so that there is a great temptation to postpone these changes for short-term electoral gain. Fareed Zakaria has pointed out that democracy can only ‘catch on’ in economically developed countries: if developing countries are ‘prematurely democratised’, the result is a populism that ends in economic catastrophe and political despotism. No wonder that today’s economically most successful Third World countries (Taiwan, South Korea, Chile) embraced full democracy only after a period of authoritarian rule.

Following this path, the Chinese used unencumbered authoritarian state power to control the social costs of the transition to capitalism. The weird combination of capitalism and Communist rule proved not to be a ridiculous paradox, but a blessing. China has developed so fast not in spite of authoritarian Communist rule, but because of it.

There is a further paradox at work here. What if the promised second stage, the democracy that follows the authoritarian vale of tears, never arrives? This, perhaps, is what is so unsettling about China today: the suspicion that its authoritarian capitalism is not merely a reminder of our past – of the process of capitalist accumulation which, in Europe, took place from the 16th to the 18th century – but a sign of our future? What if the combination of the Asian knout and the European stock market proves economically more efficient than liberal capitalism? What if democracy, as we understand it, is no longer the condition and motor of economic development, but an obstacle to it?

No comments: